Algemene voorwaarden

Artikel 1.Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via internetsite www.janusbenelux.nl

1.2 Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van www.janusbenelux.nl,betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemende Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Handelsonderneming Janus wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Wijzigingen ten opzichte van de angegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwarden zijn slechts geldig,indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestting door Handelsonderneming Janus. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Handelsonderneming Janus zijn slecht binden nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Handelsonderneming Janus.

1.5 Indien en voor zover einige bepaling van de Algemende Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietingd wordt,zullen de overige bepalingren van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1 Janusbenelux.nl:Janusbenelux.nl en /of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2 Klant:de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met janusbenelux.nl de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3 Algemene Voorwaarden :deze algemene voorwaarden.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door janusbenelux.nl aan de klant

2.5 Schriftelijk:op schrift,per e-mail of per fax

2.6 Producten:de producten die door Handelsonderneming Janus op internetsite janusbenelux.nl worden aangeboden.

2.7 Intellectuele Eigendom:alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten.zoals auteursrechten,merkrechten,octrooirechten,modelrechten,handelsnaamrechten,databankrechten en naburige rechten.

2.8 Internetsite: www.janusbenelux.nl

2.9 Persoonsgegevens:persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3.Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van janusbenelux.nl ,alsmede de door janusbenelux.nl opgegeven prijzen,vergoedingen en termijnen,zijn vrijblijvend,tenzijn uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door janusbenelux.nl schriftelijk is bevestigd.Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van janusbenelux.nl beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van Overeenkomst.

3.3 Janusbenelux.nl heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren ,hetheen de klant door janusbenelux.nl zo spoeding mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4 De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan janusbenelux.nl opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4.Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Janusbenelux.nl zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren overeenkomsting de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en   vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden janusbenelux.nl niet.

4.3 Klant zal wijzigingen van adres-en andere persoonsgegevens,uitterlijk veertien(14)dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan janusbenelux.nl,door middel van het hiervoor contact formulier op www.janusbenelux.nl.Alle gevolgen die voortvloeien uit`niet  tijdige melding van(adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risiko van de klant.

Artikel 5.Levering

5.1 Alle door janusbenelux.nl genoemde(leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan janusbenelux.nl bekend waren.Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2 Overschrijding van de door janusbenelux.nl opgegeven leveringstermijnen,door welke oorzaak dan ook,geeft de klant nimmer recht op schadvergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig(30) werkdagen heeft de klant het recht  de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.Hiervoor dient de klant janusbenelux.nl schriftelijk te berichten.Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig(30) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

5.4 janusbenelux.nl levert uitsluitend aan adressen in Nederland,Belgie en Dutslan

Artikel 6.Prijzen

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's inclusief BTW,de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst,tenzij anders is vermeld.

6.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van janusbenelux.nl zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen,programmeer-en typefouten.

Artikel 7.Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan janusbenelux.nl van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht.De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening.Janusbenelux.nl kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien janusbenelux.nl van menings is dat de financiele positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2 Betalingen kunnen worden via iDeal.Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald,volgens de door de klant gekozen betaalmethode.Mocht de klant kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

7.3 Janusbenelux.nl is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten,in geval van toerekenbare niet-nakoming doorde klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

Artikiel 8. Ontbinding

8.1 Nadat de klant de bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen,kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien(14) dagen na de onvangst van de producten,de onderliggende overeenkomst met janusbenelux.nl,zonder opgave van redenen,ontbinden.Uitoefening van het herroepingrecht door de klant en kosten daarvan.

8.2 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht,meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk ann janusbenelux.nl.

8.2.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hijdat in een winkel zoumogen doen.

8.2.3 De klant  is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg  is een manier van  omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

8.2.4 De klant dient de producten zo snel mogelijk,maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren.De klant dient de beschadigde verpakking.Goepende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen.Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.

8.2.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingrecht ligt bij de klant.

8.2.6 De klant draagt de kosten van het terugzenden van de producten.De klant zal gebruik maken van het  retourformulier.

Verplichtingen van janusbenelux.pl bij herroeping

8.3.1 Als janusbenelux.nl de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt,stuurt hijna ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.3.2 Janusbenelux.nl vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief eventuele leveringskosten door janusbenelux.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product,onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waaropde klant hem de herroepingmeld.Tenzij janusbenelux.nl aanbiedt het product zelf af te halen,mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft onvangen of tot deklant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.3.3 Janusbenelux.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt,tenzij de klant instemt met een andere methode.De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

8.3.4 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,hoeft janusbenelux.nlde bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.3.5 Janusbenelux.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte  van het betaalde bedrag te crediteren,wanner(het vermoeden bestaat dat)de producten reedszijn goepend,gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4 Janusbenelux.nl kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingrecht:Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de vezegeling na levering is verbroken.

8.5 Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum nettote besteden bedrag.Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing.Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen,wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1 De klant heeft de verplichting om bij afleveringte te onderzoeken of de producken aan de Overeenkomst beantwoorden.Indien dit niet het geval is,dient de klant janusbenelux.nl daarvan zo spoedig mogelijk ,doch in ieder geval binnen veertien(14) werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering radelijkerwijs mogelijk was,schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraakter zake.

9.2 Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten.In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van producten.De klant kan geen klagten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzingingen in het product betreffen.

9.3 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien indien:

- de productniet(meer) te identificeren zijn als zijnde afkomsting van janusbenelux.nl

- de gebreken(mede)het gevolg zijn van normale slijtage,onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling,gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten.

- janusbenelux.nl niet terstoond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen,

- de klant niet ,niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van einige op hem rustende verplichting.

9.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden,heeft janusbenelux.nl de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen,hetzij te vervangen door niuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.Op deze niuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.5 Klachten over gebreken verjaren in iedere geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9.6 De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening janusbenelux.nl

Artikel 10.Gebruik internetsite

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten,waaronder ,maar niet beperkt tot,merkrechten,op de informatie,teksten,afbeeldingen,logo',foto',en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij janusbenelux.nl en/of haar licentiegevers.De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop.

10.2 De informatie op de internetsite wordt door janusbenelux.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechtenworden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie.janusbenelux.nl aanvvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voorvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjustheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk)niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

10.3 De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden,janusbenelux.nl heeft geen enkele invloed op de informatie,producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvoeit uit het gebruik van deze internetsite.

10.4 Janusbenelux.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite,die door derden zijn uigegeven.

10.5 Janusbenelux.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

10.6 De door janusbenelux.nl opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geld als bewijs daarvan,behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11 .Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1Janusbenelux.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar statement.

Artikel 12. Plichten van de klant

12.1 Indien de klant via de internetsite een acount bij janusbenelux.nl aanvraagt,verschaft janusbenelux,nl na controle en akkordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord.Deze gegvens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3 De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruken en niet aan derden zal verstrekken.Janusbenelux.nl mag er vanuit gaan dat als een gebruiker ziech aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord,dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Ale wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2 Janusbenelux.nl is behoudens opzet en grove schuld,op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite,het(onjuste)gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekkenvan onjuiste gegevens door de klant.Janusbenelux.nl is voorts, behoudens opzet en grove schuld,op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

13.3 Schade,als bedoeld in lid 1 van dit artikel,die naar het oordeel van de klant te wijten is aande opzet of grove schuld van janusbenelux.nl,dient zo spoedig mogelijk,doch in elke geval binnen dertig(30)dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan janusbenelux.nl,te zijn gemeld.Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van janusbenelux.nl,komt niet voor vergoeding in aanmerking,tenzij de klant aannemelijk kannen melden.

Artikel 14.Inschakeling derden

14.1 Janusbenelux.nl is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik temaken van de diensten van derden ,hetzij een onderaanneming,hetzij door tijdelijke inhuur van personeel.Deze derden zijn bevoegd als medewerker van janusbenelux.nl te handelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

14.2 De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid,zoals bepaald in artikel 13,gelden mede voor deze derden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien janusbenelux.nl als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is,verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen,dan is janusbenelux.nl gerechtingd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schortendan wel te annuleren,zonder dat de klant jegens janusjurken.nl enige aanspraak heeft.Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft,is zowel klant als janusbenelux.nl gerechtigd omde Overeenkomst schriftelijk te beeindigen,zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen welke tussen janusbenelux.nl enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uitde Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan,kunnen door janusbenelux.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechten te Assen.