Herroepingsrecht

      Verplichtingen van janusbenelux.nl bij herroeping

1 Als janusbenelux.nl de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt,stuurt hijna ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2 Janusbenelux.nl vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief eventuele leveringskosten door janusbenelux.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product,onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waaropde klant hem de herroepingmeld.Tenzij janusbenelux.nl aanbiedt het product zelf af te halen,mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft onvangen of tot deklant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3 Janusbenelux.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt,tenzij de klant instemt met een andere methode.De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

4 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,hoeft janusbenelux.nlde bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5 Janusbenelux.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte  van het betaalde bedrag te crediteren,wanner(het vermoeden bestaat dat)de producten reedszijn goepend,gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

6.Janusbenelux.nl kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingrecht:Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de vezegeling na levering is verbroken.

7. Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum nettote besteden bedrag.Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing.Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen,wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.